• Три познати проблеми при мениджмънта

   Три познати проблеми при мениджмънта - кой искате да преодолеете?

   Веднъж след като сте се разширили в над три броя франчайзинг локации предизвикателството пред управлението на обектите е значително. Понякога това е изключително трудно – като се опитвате да вършите много неща наведнъж и не успявате да отделите достатъчно време на всяко от тях, подобно на много велики мениджъри. Вашата способност да ръководите ефективно няколко обекта наведнъж е от ключово значение за Вашето успешно развитие.

   За да разберете как да направлявате отдалечени звена е разработено изследване, което да разкрие десетте проблема при управлението на множество бизнес поделения. Но за същата цел е предвидена и тази статия.

   Това двугодишно изследване е направено въз основа на настоящи статистически данни, подбрани от Националната Франчайзингова Асоциация, модерните тенденции във франчайзинга, проучвания по теория на мениджмънта, полеви анализи и над сто интервюта с мениджъри от множество вертикални пазари.

   Оперативни трудности

   1. Контролиране на дейността чрез електронната поща. Някои ръководители разчитат изключително много на този вид комуникационно средство при управление на отдалечените обекти. Електронната поща е добро средство за общуване, но не и за ефективно обслужване на клиенти, продажби, ремонтна дейност, поддръжка и други бизнес операции. Регулиране на цялата дейност посредством онлайн комуникация ще коства изключително много време и е възможно да се изгуби същината на обсъжданата тема.

   2. Последващи действия. Управителите трябва често да получават многократни известия от далечните локации, за да разрешат различни проблеми. Да се следи цялата история на съобщенията от дадено поделение е от изключителна трудност и така се забавя целия работен процес.

   3. Намиране на правилната информация. Невъзможността да се намерят за кратко време данни и документи означава, че ефективността на комуникирането на организационно равнище е недостатъчна.

   4. Липса на проверки. Ако има множество бизнес единици в дадена франчайз верига, то някои от тях са оставени без или с ограничен контрол от страна на мениджъра. В резултат на това са налице проблеми от различно естество – например в оборудването или в качеството на продуктите. Ако не е уведомен за това началникът, то това незабавно ще се отрази върху нивото на продажбите.

   Комуникационни усложнения

   5. Неспособността да надзираваш всичко и всички. Да се увериш, че всеки служител е в кондиция и е запознат с всички твои изисквания е трудно задание. Без ефективна система за инспектиране директорите са принудени да използват комбинация от електронна поща, телефон и факс. Въпреки това онлайн пощата може лесно да бъде пропусната, факс съобщенията да бъдат по погрешка изхвърлени и да не бъде отговорено на телефонното позвъняване.

   6. Излишни разговори. Нужна е централизирана система за управление и оповестяване на информация. Без тези мерки ще бъде изхабено ценно време в повтаряне на едни и същи общи въпроси и отговори.

   7. Безцелни разговори. Директната връзка с отдалечени звена може да бъде неефективна, когато е използвано много време за лични разговори, които не са пряко свързани с работната дейност. Беседването на маловажни теми отнема ценно време в организацията.

   Служители

   8. Трансфер на знания. Когато нов мениджмънт или нов персонал са наети на работа, то тогава ефективността и продуктивността спадат, поради проблеми при набавянето на правилната информация. Неправилният трансфер на знания води до „изтичане на мозъци” от компанията, докато всеки се опитва да навакса и да е добре осведомен. Това коства много време и пари.

   9. Слабо сработване на екипа. Без наблюдение и координация от представители на висшето ръководство връзката между мениджмънта от средно ниво и служителите не е стабилна. Целият персонал е ощетен, поради неясно зададените очаквания на директорите. Конферентните обаждания могат ясно да разкрият правилната посока и изискванията Ви без множество последващи разговори, докато генералните събирания обичайно са твърде скъпи.

   10. Недостиг на допълнителни обучения. Процедурата по обучение на нов персонал е много капиталоемка и неефикасна в повечето фирми. Скъпоструващо е пътуването на корпоративния инструктор до всяко поделение и дори въздействието от обучението е намалено, поради липсата на по-нататъшни срещи със служителите.

   Това са само някои от основните проблеми, които възникват при управление на множество обекти. Всички тези доводи служат, за да докажат, че онлайн, верижни и централизирани решения са необходими за минимизиране на загубата от производителност в компанията.

   Ако желаете да избегнете всички тези трудности може да използвате утвърдената форма за разрастване и разпространение на бизнес модела Ви – франчайзинга. С негова помощ ще можете да достигнете до отдалечени географски райони, да запазите собствената си търговска марка и ноу хау, да контролирате по-лесно процеса чрез онлайн мониторингова система и в крайна сметка да получавате известна възвръщаемост от отдалечените търговски обекти на франчайзополучателите под формата на роялти. Така с минимум усилия и разходи като франчайзодател ще имате определена степен на контрол върху спазването на интелектуалната Ви собственост от страна на франчайзополучателя, а в резултат ще получите добра възвръщаемост и ще реализирате експанзия на бизнеса Ви!

    

   от Иван В. Димитров- УНСС

    

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee