• Оперативен наръчник

   Създаване и доработка на основополагащия документ за всяка франчайз система.

   Изготвяне на Оперативен наръчник. Този документ ще съдържа детайлна информация за начина на управление на бизнеса и трябва да бъде предоставен на франчайзополучателите, които старателно трябва да се придържат към него. За да бъде изготвен прецизно и детайлно един Оперативен наръчник, експерт с опит в различни бизнес сфери, работи интензивно с определени за целта служители на франчайзодателя и старателно описва всички процедури, практики, политики, документи и процеси. Това е „библията“ на франчайзополучателя. Това е набор от политики, процедури и инструкции, които правят възможно да се управлява бизнеса ефективно и печелившо. Някои от областите, обхванати в Оперативния наръчник са:

   • Административни изисквания;

   • Счетоводните процедури;

   • Маркетинг;

   • Човешки ресурси;

   • Ценова политика;

   • Продажбени процедури.

   Изготвяне на предложения за подобряване на бизнес процесите, отчетността, хоризонталните и вертикалните връзки във фирмата.

   Съставяне на Етичен Кодекс на франчайз системата.

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee