• Оценка на бизнеса

   Цялостен мониторинг на дейността за установяване пригодността му за франчайзиране. Параметри на франчайза.

   1. Вътрешен одит на фирмата и оценка на готовността й за франчайзиране. Не  всеки бизнес става за франчайзиране. Той трябва да отговаря на определени условия. Може би най-важното от тях е бизнеса да е в етап на зрялост. Само тогава има реална предпоставка за реализацията на win-win концепцията, която е есенцията на франчайза. Франчайзингът не е спасително въже за бизнес в затруднение,а път за развитие на бизнес  в период на растеж.

    


   2. Определяне на параметрите на франчайз концепцията. Работи се по установена международна методология за определяне на препоръчителните стойности на таксите и териториалните параметри /определяне на оптималния брой бизнес единици (франчайз партньори) за съответния пазар/. Основните параметри, които подлежат на прецизиране са:
      -         Срок на договора;
      -         Първоначална франчайзингова такса;
      -         Месечна (роялти) такса;
      -         Такса към Национален Маркетингов Фонд;
      -         Приходи от допълнителни дейности.

    


   3. Изготвяне на краен отчет с установените параметри, прогнозни финансови резултати на франчайзодателя, прогнозно бюджетиране за франчайзополучатели, териториални характеристики на франчайзинга /принципи на зонирането/ и списък с  необходимите документи за извършване на франчайзингова дейност.

 • Copyright © 2013-2014 Франчайз консулт EООД

 • Онлайн магазин от Exsitee